policy-final

สถานที่ตั้ง

กองบังคับการตารวจนครบาล 4
ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 อาคารที่ทาการ สน.บางชัน
เลขที่ 28 ซอยเสรีไทย 73 ถ.เสรีไทย
แขวง/เขตคันนายาว
กรุงเทพฯ 10230
โทร.0-2517-4066 โทรสาร 0-2517-1795

นอกจากนี้ยังประกอบด้วยอาคารชั้นเดียวอีกจานวน 2 หลัง ซึ่งเป็นที่ตั้งของงานธุรการ งานคดี และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ บก.น.4